ХОНОГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТООН МЭДЭЭ

Эрэн сурвалжлах
Цагдаагийн байгууллагын 102 тусгай дугаарт 2022 оны 08 дугаар сарын 16-ны өдөр нийт 1962 дуудлага, мэдээлэл бүртгэгдсэнээс зөрчлийн шинжтэй 1618, гэмт хэргийн шинжтэй 106 дуудлага, мэдээлэл байна.