ХОНОГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТООН МЭДЭЭ

Эрэн сурвалжлах
Цагдаагийн байгууллагын 102 дугаарт 2022 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдөр нийт 1745 дуудлага, мэдээлэл ирснээс зөрчлийн шинжтэй 1385, гэмт хэргийн шинжтэй 88 дуудлага бүртгэгдсэн байна.