АЮУЛГҮЙН ҮЗЛЭГ ШАЛГАЛТЫН РЕНТГЕН ТӨХӨӨРӨМЖҮҮДЭД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ

Эрэн сурвалжлах

   Аюулгүйн үзлэг шалгалтын рентген төхөөрөмж ашиглан үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудын цацрагийн аюулгүй ажиллагаа, Цөмийн энергийн тухай хууль, холбогдох дүрэм журмын хэрэгжилтэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийлээ.

  Шалгалтаар цацрагийн аюулгүй ажиллагааны шаардлага мөрддөггүй дотоод хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлж ажилдаггүй зэрэг зөрчлүүд нийтлэг илэрч, алдаа дутагдалыг арилгуулахаар улсын байцаагчийн хугацаатай албан шаардлагыг хүргүүллээ.